AAdd to Cart to Receive 10% OFF | Accept FSA/HSA Card now! | 30-Night Risk Free | Ships Free

常见问题解答-连接 | Sense-U婴儿

解决婴儿的连接问题的步骤:

1.将智能手机移近婴儿设备。

2.在Sense-U应用程序->设置-> Sense-U呼吸中检查电池电量,如有必要请更换电池。

3.或者,获得一个 Sense-U基站 这样您就可以从任何地方查看宝宝的生命。

了解更多信息,请访问: www.sense-u.com

 

*还有更多问题吗?查看最新的用户手册 这里.

 

 

 

 

简体中文 zh